gruodžio 8, 2010

Buhalteris – svarbus žmogus organizacijoje

Posted in Buhalteris tagged at 1:32 pm sukūrė buhalteris3

Buhalteris yra labai svarbus žmogus organizacijoje, nes nuo jo kvalifikacijos, atsakingumo priklauso visos organizacijos likimas. Neatsakingas buhalteris gali organizaciją nuvesti į  bankrotą, o atsakingas ir kvalifikuotas buhalteris gali ištraukti iš bankroto. Buhalteris privalo nuolat mokytis, nes jis turi žinoti, kaip niekas kitas organizacijoje, visus įstatymus: ne tik buhalterinės apskaitos ir darbo, darbo užmokestį, atostogas reglamentuojančius įstatymus. Taip pat civilinę atsakomybę, administracinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus.

Egzistuoja tokios problemos, kaip: ne visi darbdaviai supranta, kad buhalteris ne visada gali pats išsiaiškinti įstatymo nuostatas, todėl darbdavys turi  buhalterį leisti mokytis, o jeigu buhalteris  neprašo leisti mokytis, turi jį siųsti, nes darbdavys neturi rizikuoti, jei buhalteris nežino kai kurių įstatymų taikymo galimybių. Daugelis darbdavių dar nesuvokia, kad nauji įstatymai atsakomybę už organizacijos finansų apskaitą ir būklę užkrauna atsakomybę vienasmeniškai organizacijos vadovui. Todėl labai svarbu, kad darbdavys aklai nepasitikėtų buhalteriu, bet jam vadovautų. Norint vadovauti, darbdavys pats turi gerai išmanyti finansų apskaitos ir rizikos dalykus. Tačiau beveik nepamatysi darbdavių mokymuose, skirtuose finansų apskaitos ir mokesčių klausimams.

Buhalteriams būtina mokytis ne tik finansų apskaitos klausimų. Vykstant globalizacijos procesams buhalteriui tenka bendrauti su kitose šalyse esančiais padaliniais, kolegomis, todėl jis turi mokėti ir užsienio kalbą, pagaliau jis turi žinoti ir globalizacijos procesų strategijas, bendravimo psichologiją, etikos ir etiketo, ekonomikos ir kt. klausimus. Viso to jis gali ir turi mokytis.

Sudėtingiau dėl jaunų buhalterių, kurie įsidarbiną ir dirba nuo balanso iki balanso, nes jo sudaryti nemoka. Tada bėga į kitą organizaciją ir vėl dirba iki balanso. Pasiseka tiems, kurie įsidarbina didelėje organizacijoje, kur visada yra ko paklausti, su kuo pasitarti. Tai yra ir buhalterius ruošiančių įstaigų mokymo problema. Neatsakingai dirbančių buhalterių dar yra labai daug, tai rodo patirtis. Kai ateina po tokių buhalterių kiti, išmanantys, turi visą buhalteriją už metus, o kartais ir už kelis sudaryti iš naujo. Neretai jų net nubausti negalima, nes  jie įsidarbina jau kitoje organizacijoje, o neretai net ir į aukštesnes pareigas, nes nuobaudos lieka buvusioje darbovietėje, asmeniniuose  dokumentuose nefiksuojamos.

Reklama

spalio 13, 2010

Buhalterio reišmė įmonei

Posted in buhalterinė apskaita, Buhalteris at 10:50 am sukūrė buhalteris3

Audito išvada leidžia atleisti netinkamus darbuotojus. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, kuris šiurkštų nusižengimą padarė vieną kartą.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT) pažymėjo, jog buhalterio funkcijos ir jų svarba įmonei lemia tai, kad darbdaviui svarbu pasitikėti asmeniu, tvarkančiu įmonės buhalterinę apskaitą.

Tuo atveju, kai buhalteris netenka vadovo pasitikėjimo dėl padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų, kurie pagal savo pobūdį ir kitas aplinkybes gali būti įvertinami kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su buhalteriu.

Kiekvienai įmonei svarbu, kad jos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma tinkamai. Ypač tai svarbu individualioms įmonėms, nes neteisingas buhalterinės apskaitos tvarkymas gali sukelti sunkių finansinių pasekmių, už kurias atsako ir įmonės savininkas. Jeigu prievolei įvykdyti neužtenka įmonės turto, savininkas atsako už įmonės prievoles savo turtu.

Buhalterio užduotis – tvarkyti tam tikro ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir finansinei atskaitomybei sudaryti. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. Taigi buhalterio darbo pareigų esmė – tam tikros įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nustatytus reikalavimus. Kad nusižengimą galima būtų kvalifikuoti kaip šiurkštų, nebūtina nustatyti, patyrė dėl to darbdavys žalos ar ne.

Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali sukelti ir kitokių neigiamų padarinių – darbdavys gali netekti pasitikėjimo darbo pareigas ar tvarką šiurkščiai pažeidusiu darbuotoju, be to, žala dėl darbuotojo padaryto šiurkštaus nusižengimo gali atsirasti vėliau ir pan.

Kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija ši sprendimą, darbdavys turi pateikti įrodymus, parodančius, kad nusižengimas buvo šiurkštus. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai priskyrė šiurkštiems nusižengimams.

rugpjūčio 17, 2010

Buhalterinė apskaita internete

Posted in Buhalteris tagged at 12:08 pm sukūrė buhalteris3

Buhalterinė apskaita internete – tai Vakarų Europoje ir JAV seniai įsitvirtinęs buhalterinės apskaitos tvarkymo būdas. Lietuvoje, dėl tinkamos programinės įrangos stokos, ši paslauga tik pradeda formuotis. Problema – besikeičiantys įstatymai ir teisės aktai, prie kurių programuotojai ir informatikai nespėja prisitaikyti keisdami programos techninius parametrus.

Tai ne tik technologiškai naujas produktas, bet ir naujos kokybės aptarnavimo paslaugos. Šiuo metu rinkoje tai bene geriausia priemonė ne tik buhalterinei apskaitai tvarkyti, bet ir valdymo apskaitos informacijai kaupti, ja remiantis atlikti įmonės veiklos analizę, jos pagrindu priimti reikalingus ir pagrįstus sprendimus.

Buhalterinės apskaitos sistema internete suteikia šias galimybes:

  • Suvesti pirminius apskaitos duomenis į internete veikiančią programą iš bet kurios pasaulio vietos, jeigu tik turite interneto prieigą;
  • Vietoj pirminių duomenų suvedimo, skanuoti ir programos pagalba siųsti buhalteriui apskaitos dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);
  • Atsispausdinti sąskaitas faktūras, finansines ataskaitas ir deklaracijas, kitus apskaitos dokumentus iš bet kurios pasaulio vietos, jeigu tik turite interneto prieigą ir spausdintuvą;

Taigi, su klientais, tiekėjais ar buhalteriu dėl pirminių apskaitos dokumentų išrašymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo susitikti nebėra būtina.

Buhalteris

birželio 22, 2010

Kokia yra įmonės buhalterio atsakomybė?

Posted in Buhalteris tagged at 10:42 am sukūrė buhalteris3

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 21 straipsnyje įtvirtinta, kad už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Uždarojoje akcinėje bendrovėje tokiu asmeniu paprastai yra administracijos vadovas – direktorius. Tuo būdu, atsakomybę už apskaitos vedimą (finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimą atitinkamoms institucijos ir kt.) yra atsakingas įmonės vadovas. Pastebėtina, kad, jeigu padaroma nusikalstama veika, kurios padaryme dalyvauja ir buhalteris, jam (kaip ir įmonės vadovui) gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė.

Kalbant apie buhalterio atsakomybę, kaip darbuotojo, už veiksmus (neveikimą), kuriuos atliko (turėjo, bet neatliko) prieš jį dirbęs kitas darbuotojas, tai buhalteris neturės atsakyti už juos. Vienintelė išimtis, jeigu įsidarbindamas buhalteris pasirašytinai patvirtins kažką, ko realybėje nebuvo ir nėra (pvz., patvirtins, kad jam perduoti tam tikri dokumentai, kurių iš tikrųjų jis negavo, nes tokių dokumentų net nebuvo niekada įmonėje parengta). Tokiu atveju, buhalteriui gali tekti atsakyti už kito darbuotojo veiksmus (neveikimą), jeigu jis nesugebės įrodyti, kad šių veiksmų neatliko (arba, atvirkščiai, juos atliko).

balandžio 21, 2010

Buhalterinės apskaitos informacija

Posted in apskaita tagged , at 1:00 pm sukūrė buhalteris3

Buhalterinė apskaita – istorijoje yra viena iš pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Iš pradžių ji rinko informaciją apie ūkio materialinę būklę, bet, plėtojantis visuomeninei gamybai, tapo labai sudėtinga informacijos sistema visoms ūkio grandims valdyti. Rinkos ekonomikos sąlygomis buhalterinė apskaita tampa ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Šis apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

Jame apibūdinant buhalterinę apskaitą, pabrėžiami šie svarbiausi dalykai:

1. Buhalterinė apskaita yra ūkinių operacijų ir įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Įvykiams ir operacijoms registruoti, sisteminti ir apibendrinti taikomi įvairūs būdai: dokumentavimas, inventorizavimas, sąskaitos, dvejybinis įrašas, įkainojimas, kalkuliavimas, atskaitomybė ir kiti. Visi įvykiai ir operacijos registruojami dokumentuose tuoj pat, nedelsiant ir toliau sisteminami bei apibendrinami apskaitos registruose.

2. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami, sisteminami ir apibendrinami piniginiu matu. Apskaitoje piniginis matas dažnai naudojamas kartu su natūriniais ir darbo matais. Naudojant piniginį matą, apskaičiuojami ne tik konkrečios įmonės, bet ir šakos bei visos šalies ekonominiai rodikliai.

3. Buhalterinės apskaitos informacija naudojama ekonominiams sprendimams priimti. Teisingai surinkta ir apibendrinta informacija yra pagrindinis šaltinis optimaliems ir teisingiems sprendimams priimti. O neteisingi sprendimai – tai nesutarimai ir nuostoliai.

4. Buhalterinė apskaita teikia duomenis apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti.

Šiame buhalterinės apskaitos apibrėžime, kaip matome, labiausiai akcentuoti 4 momentai, nors jų galėtų būti pateikta ir daugiau, nes apskaita atlieka ir kitas funkcijas. Pavyzdžiui, pažymėtinos tokios: buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ir veiksmingiausių vidaus rezervų atskleidimo priemonių; ji padeda taupyti išteklius, sistemingai lyginti išlaidas su pajamomis, tiksliai laikytis finansinės drausmės; ji atlieka svarbią įmonės veiklos kontrolės funkciją; apskaita yra veiksminga priemonė visam ekonominiam darbui gerinti, operatyviai vadovauti įmonės padaliniams, finansinei analizei tobulinti, darbo drausmei stiprinti, darbuotojų sąžiningumui ugdyti ir kt.

Todėl daugelis autorių pateikia labai įvairius apskaitos apibrėžimus, nurodydami, jų nuomone, svarbiausias apskaitos funkcijas.

balandžio 12, 2010

Buhalterio vaidmuo įmonėje

Posted in apskaita, buhalterija, Buhalteris tagged , , at 11:14 am sukūrė buhalteris3

Plėtojantis rinkos santykiams, tobulėjant technologijoms ir dėl to atsirandant galimybei patenkinti net pačių išrankiausių vartotojų poreikius, vis daugiau įmonių įgauna savitumo, kartais net unikalumo. Tokiomis sąlygomis vis sudėtingesnė darosi buhalterinė apskaita, nes, siekiant teisingai parodyti įmonių veiklos rezultatus, būtina tinkamai parinkti apskaitos metodus, būdus ir taisykles.

Bendrovėse kartais yra žmogus, turintis aukštesnį statusą nei įmonės vadovas, tai – buhalteris, su kuriuo, anot specialistų, būna derinami visi sprendimai.

Nuo buhalterio kompetencijos gali priklausyti įmonės sėkmė. Sumanus, gerai savo darbą išmanantis buhalteris sutaupo ne vieną procentą įmonės lėšų, o tai garantuoja didesnius pelnus.

Pagrindinės buhalterio asmeninės savybės yra atsakingumas ir kruopštumas. Taip pat pradedantysis specialistas turi gerai išmanyti apskaitos vedimą, o patyręs – mokesčių teisę.

Norintys pradėti buhalterio karjerą, žinių gali įgyti specializuotuose buhalterių rengimo kursuose, profesinėje mokykloje ir kolegijoje. Universitetai dažniausiai ruošia finansininkus.

Šiuo metu darosi ypaš populiaru buhalterines paslaugas patikėti tuom užsiimančioms įmonėms. Tokiu atveju visa buhalterija perkeliama į aptarnaujančią įmonė. Pastebima tendencija, kad dėl buhalterinę apskaitą teikiančių įmonių pagausėjimo, buhalterių poreikis bendrovėse šiek tiek mažėja. Darbdaviai pradeda skaičiuoti savo sąnaudas ir sprendžia, ar mokėti 3000 – 4000 Lt atlyginimą geram buhalteriui, ar pasinaudoti buhalterinės apskaitos bendrovės paslaugomis ir mokėti 1000 – 2000 Lt.

Buhalterine apskaita užsiimančiose įmonėse paprastai dirba keli buhalteriai ir jiems padedantys apskaitininkai. Tokiose įmonėse įrengiamos kompiuterizuotos darbo vietos, apsirūpinama personaliniais kompiuteriais, taikomąja programine įranga, komunikacijos ir kitomis priemonėmis, kurios gali būti sujungtos į lokalų tinklą. Finansininkų kompiuterizuotos darbo vietos padeda automatizuoti apskaitos duomenų (informacijos) tvarkymą, operatyvią ūkinės veiklos kontrolę ir ekonominę analizę, palaikant informacinį ryšį su kitomis įmonės.

balandžio 1, 2010

Vyriausiojo buhalterio pareigos

Posted in Buhalterinės paslaugos, Buhalteris tagged , at 9:07 am sukūrė buhalteris3

Vyriausiasis buhalteris organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų išteklių naudojimą, įmonės nuosavybės saugumą; vadovauja įmonės buhalterijos darbuotojams. Vyriausiasis buhalteris privalo:

pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoti apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrindamas jos finansinį stabilumą;

vadovauti rengiant ir priimant sąskaitų darbo planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, organizuoti inventorizaciją;

kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinių paslaugų apdorojimo technologijas ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi;

užtikrinti racionalų įmonės ir jos padalinių buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;

užtikrinti dokumentacijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą;

kontroliuoti, kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos, kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas, įmonės darbuotojams skirtas pareigines algas, inventorizuojant kontroliuoti pagrindines lėšas, prekes bei materialines vertybes ir pinigines lėšas;

organizuoti buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų, dokumentų revizijų struktūriniuose įmonės padaliniuose organizavimo patikras;

siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, dalyvauti atliekant įmonės ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis;

kontroliuoti apskaitos operacijas su depozitinėmis ir kreditinėmis sutartimis, vertybiniais popieriais;

užtikrinti, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;

dalyvauti rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones;

užtikrinti, kad būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamiems organams;

teikti metodinę pagalbą įmonės buhalterijos padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais;

pranešti įmonės direktoriui apie visus išaiškintus įmonės bei struktūrinių padalinių buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškinti jų atsiradimo priežastis ir siūlyti būdus jiems šalinti.

Buhalterinės paslaugos